Прием

Първи клас

Уважаеми родители, 

записването след първо класиране за I клас е по следния график:

04.06.2024 г – след 12:00 ч. – 17:00 ч.

05.06. – 14.06. – 8:30 – 17 ч.

10.06.2024 г. – 13:00 – 16:00 ч.

Документите, които се изискват при записване са:

1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ – моля да посочите дали изисквате родителите да го носят принтирано или всички заявления ще се принтират на място в училището;

2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка ИЛИ писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование

· Съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование „При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.“

· В изпълнение на чл. 8 от Закона за предучилищно и училищно образование, ако детето не е било включено в задължително предучилищно образование, поради което не може да представи удостоверение за задължително предучилищно образование, родителят следва да декларира в писмена форма при записване на детето това обстоятелство.

3. Копие на удостоверение за раждане на детето

4. Лична карта на записващия родител – не е необходимо присъствието на двамата родители

5. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива – това са документи за доказване на критерии, които не се удостоверяват служебно, в случай, че са заявени

– критерий 9.1. за деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

– 9.11 за деца, настанени в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за осиновени деца;

– 9.12 за деца без ЕГН

Записването става на място в кабинет 10 на 18.СУ или по електронен път. 

 

ПЛАН-ПРЕМ I КЛАС

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласници.

Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от 6 езика – английски, немски, френски, руски, японски и корейски. План-приемът за учебната 2024/2025 година е одобрен със ЗАПОВЕД на директора, както следва:

Клас

Чужди езици

Брой паралелки

Брой ученици

І”А”

Английски език

Китайски език

1

24

І “Б”

Английски език

Корейски език

1

24

І “В”

Руски език

Английски език

1

24

І “Г”

Немски език

Английски език

1

24

І “Д”

Френски език

Английски език

1

24

І “Е” и

І “Ж”

Японски език

Английски език

2

24

Уважаеми родители,

С Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 2.03.2022 г. на Столичния общински съвет е приета нова НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година (утвърден от кмета на Столичната община):

Графикът е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Прилежащ район на училището:

Бул. “Константин Величков”(източна част-нечетни номера)>бул. “Сливница” (южна част-четни номера)>ул. “Антим I” (западна част – нечетни номера)>ул. “Пиротска” (северна част – четни номера)>ул. “Отец Паисий” (западна част – нечетни номера)>бул. “Тодор Александров” (северна част – четни номера)>до бул. “Константин Величков”

Граничните прилежащи райони на училищата.

 

Езици

Английски

Корейски

Японски

Руски

Немски

Китайски

Френски

Район на училището

Последни коментари

    Архив