ноември 2012

Month

Изграждане на техническа система вход-изход на сграда.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и чл. 101а,101б от глава осма „а” от ЗОП,  и в изпълнение на заповед на директора на...
Read More