Прием

След седми клас

Класиране:

Вкл. №310/10.08.2021 – 418 т.

 

Свободни места след  IV класиране:

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Фр.Е/АЕ

Прием на документи: 10/08/2021 г. от 10:00 – 13:00 ч.

Обявяване на класираните и записване – 14:00 ч., на място в училище

Класиране

Свободни места след  IV класиране:

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Кит.Е/АЕ

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Фр.Е/АЕ

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Ар.Е/АЕ

Прием на документи: 05/08/2021 г. от 09:00 – 12:00 ч.

Обявяване на класираните и записване – 13:00 ч., на място в училище

Резултати IV класиране

Свободни места след  III класиране:

1 бр. – Паралелка с профил Природни науки/АЕ-НЕ

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Кит.Е/АЕ

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Кор.Е/АЕ

1 бр. – Паралелка с профил Чужди езици – Ар.Е/АЕ

 

Прием на докумнти:Съгласно графика

Приемът след седми клас в 18. СУ “Уилям Гладстон” се осъществява съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

За учебната 2021-2022 година училището има утвърден план-прием от 6 паралелки профил “Чужди езици” и 1 паралелка  профил “Природни науки” с биология и химия и интензивено изучаване на английски езики. 

Балът за прием след седми клас във всички паралелки в 18. СУ “Уилям Гладстон” се формира като се удвоява резултата (в точки) от НВО по БЕЛ и математика, както и оценките (превърнати в точки по определена скала) по БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование.

График за записване след VII клас

Уважаеми родители,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме за следното:

  1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
  2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
    1. заявление до директора;
    2. оригинал на свидетелство за основно образование;
    3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.

  1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която сте създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
  2. Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната платформа.

ПриложениеЗаявление за участие във втори етап на класиране

Езици

Английски

Корейски

Японски

Арабски

Немски

Китайски

Френски