Английски език

Начален етап (1-4 клас) 
•    Използване на модерни методи за ранно чуждоезиково обучение. Включване на игрови занимания. Интерактивни техники.
•    Обучение по системите Happy house /Oxford/ и Вlue skies /Longman/.

Прогимназиален етап (5-7 клас)
•    Използване на две от модерните системи за езиково обучение  Happy house / Oxford / and Blue skies / Longman /.
•    Допълнителни занимания в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка с литература на английски език, съответстваща на нивото на езикова подготовка.
•    Организиране на традиционна за училището олимпиада по английски език за учениците от шести и седми клас.

Гимназиален етап (8-12 клас)
•    Обучението в профилираните паралелки по английски език се води по най-съвременните учебни системи. В последните два гимназиални класа се изучава английска  и американска литература.
•    Активно е участието на учениците в конкурси и състезания, на които многократно са представяли много високи езикови постижения. Британският съвет е една от организациите, в чиито инициативи  се включват   успешно ученици от профилираните паралелки.
•    Учителите, преподаващи английски език, са високо квалифицирани и ерудирани личности.Някои от тях подготвят системно своите ученици за изпита TOEFL.
•    Пет от предметите се преподават на английски език/физика,химия,биология, история и география/.
Традиционно  резултатите от зрелостния изпит по английски език на завършващите училището са много добри.  Почти 99% от зрелостниците, които завършват профилираните паралелки с английски език, продължават обучението си във висши учебни заведения, а голяма част от тях постъпват в университети в чужбина, където – благодарение на солидните си знания по езика –  получават отлични перспективи за успешно обучение и професионална реализация.
Нашите зрелостници са студенти във Великобритания, САЩ, Холандия, Германия, Япония .