Организиране на обучение в електронна среда съгласно Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед №РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, т. 4.20. за организация на ОРЕС в зависимост от възможностите на училището и Решение на ПС №4/7.12.2021 г.  Ви информираме следното:

  1. Учениците останали в ОРЕС се обучават в асинхронен и синхронен режим, който се осъществява в електронната платформа на училището – https://u4ili6teto.bg/18sou/
  2. Асинхронното обучение включва материали за самоподготовка, самостоятелна работа и изпълнение на задания.
  3. Синхронното обучение включва консултации с учителите по предмети, съгласно изготвен от класните ръководители график, класни работи по утвърден график, както и писмени и устни изпитвания.
  4. По време на синхронното обучение  ученикът следва да използва включена камера.
  5. При възникнал технически проблем с лично устройство, училището е готово да предостави на родителя служебно устройство за ползване за нуждите и времето, в което ученикът е в ОРЕС.