Възстановяване на присъствен образователен процес за V-XII клас от 6.12.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

съгласно НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, утвърдени със Заповед № Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. и събраните декларации за съгласие от родителите, от понеделник (6.12.2021 г.) присъствения образователен процес се възстановява за следните паралелки:

Прогимназиален етап:                                 Гимназиален етап:

5 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж клас;                            8 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж клас          11 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З клас

6 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж клас;                            9 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж клас          12 Б,В,Г,Е,З клас

7 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж клас;                            10 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З клас

Организацията на учебния ден е следната:

1.Учебните часове ще се провеждат по утвърдения дневен режим, кактко следва:

– 1 смяна – от 7.30 часа  – 6,9,10 и 11 клас

–  2 смяна – от 13.30 часа  – 5,7,8 и 12 клас. Паралелките, които имат нулев час започват в 12:30 ч.

2.Изследването на учениците ще се проведе в рамките на първия учебен час, като с оглед на по-добрата и бърза организация, молим учениците да бъдат в училище до 7:20ч. за първа смяна, до 13:20ч. за втора смяна и в 12:25ч., ако паралеката има нулев  час.

3.Изследването на учениците се извършва в началото на седмицата, веднъж седмично в началото на първия учебен ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в деня на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.

4. Изследването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката от класните ръководители или учителите, които имат първи час със съответния клас. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазване на указанията на производителя на съответния тест. Демонстрация на тестване на ученици в училище можете да видите ТУК.

5. Тестовете за ученици със СОП ще бъдат раздавани на родителите в понеделник от 8:00 до 14:00 ч. и тези ученици ще се върнат в училище във вторник.

6.След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедра, и др.), върху които се е провело изследването, се почистват задължително чрез дезинфекция, а помещението се проветрява.

7.При установяване на положителен резултат ученикът се отделя в стая с осигурено наблюдение и се информират родителите. Ученикът се допуска обратно в училище само при представяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID– 19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото)  изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния антигенен тест, проведен в училище.

8.Обучението на учениците, които продължават да се обучават в ОРЕС, ще се осъществи от 07.12.2021 г. след създаване на съответната организация и според възможностите на училището.

9. Учениците от 12А, 12Д и 12 Ж продължават да се обучават в ОРЕС.

Учителите в 18 училище ще положат необходимите усилия  за опазване на здравето и живота на всички ученици! Разчитаме  и на вашето съдействие и подкрепа!