Видеоуроци за учениците от I клас до X клас

Изх. № РУО1-7108/23.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7041/20.03.2020 г., Ви уведомявам, че издателска група „Просвета“ предлага безплатни видеоуроци, заснети в рамките на инициативата „Учим онл@йн с учител“. За учениците от I клас до VII клас уроците може да бъдат гледани на htt://www.prosveta.bg/uchim

За учениците от I клас до X клас е осигурен безплатен достъп да електронните учебници на „Просвета“, които освен пълното учебно съдържание предлагат и огромни възможности за самостоятелна подготовка чрез видеофилми, аудиозаписи, интерактивни упражнения и тестове, които се намират на htt://www.e-prosveta.bg