ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА.

 

 

четвърто класиране -СПИСЪК

Номерата на децата с еднакъв брой точки са изтеглени на жребий.

Уважаеми родители,

Учениците, приети на четвърто класиране  ще се записват по следния график:

30.06. – 02.07.2020 г. от 9:30 до 16:00 ч. в каб. №7

1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

2.  При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование

3. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.