Първо класиране за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година

Списък на приетите на първо класиране за учебната 2020-2021 година

Документите за записване ще се приемат на място в училище, по следния график:

02.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.
03.06.2020 г., 14:30 ч. – 17:00 ч.
/поради провеждане на втори ДЗИ в сградата на училището/
04.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.
05.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/ него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.
При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)
Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)
При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.
Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.