Грипна ваканция

Грипна ваканция

Изх.№РУО1-6004/05.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.