СТАНДАРТИЗИРАН ВЪПРОСНИК ЗА УСТНО ИНТЕРВЮ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. ПРИЛАГА СЕ ПРИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТИ „ЕРАЗЪМ+“ С РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ ОТ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ