Решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон”, проведено на 15.06.2017г.

Списък с решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ 

„Уилям Гладстон”, проведено на 15.06.2017г.


Решения:

1.         На основание чл. 17, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС приема проект на отчет за своята дейност за учебната 2016/2017 г. Отчетът в окончателна редакция да бъде приет чрез процедура по електронно съгласуване след приключване на учебната година с цел отразяване на последващи действия на съвета до изтичане на този период.

2.         Приема предложения за изменения и допълнения в правната уредба, регламентираща дейността на обществените съвети. Същите да бъдат изпратени до директора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ с предложение за предприемане на действия по компетентност и предоставянето им на вниманието на Министерството на образованието и науката с цел отчитането на предложенията при бъдещи промени в нормативната уредба.