Изграждане на техническа система вход-изход на сграда.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и чл. 101а,101б от глава осма „а” от ЗОП,  и в изпълнение на заповед на директора на 18 СОУ  „Уилям Гладстон”,град София кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в  процедура за избор на изпълнител  с

Предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА ВХОД-ИЗХОД НА СГРАДА