За нас

Ученически съвет

Ученическият съвет на 18. СУ е създаден на 17 май 2011-та година от тогавашните дванадесетокласници.

Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.

Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават.

 

 

Председател

Даниела Бояджиева
Зам. председател

Християна Йончева
За контакт:
УСТАВ
на Ученически съвет на
18. СУ „Уилям Гладстон“
 
чл.1 Общи положения1. Ученическият съвет (УС) на 18. СУ „Уилям Гладстон” е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.
2. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.
3. Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимотношенията ученик-ученик , ученик-учител , ученик-ръководство.
4. Ученическият съвет работи в съответсвие с Конституцията на България , Закона за народната просвета , Закон за предучилищното и училищното образование , Правилник за устройството и вътрешния ред на училището и Устава на Ученическия съвет.чл.2 Цел и дейност1. Ученическият съвет стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение.
2. Ученическият съвет работи за осъвършенстването на училищната среда и спомага за развитието на социалните и академичните умения на учениците.
3. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.
4. Ученическият съвет си сътрудничи с останалите ученически парламенти в град София и участва в Софийски Ученически Съвет – СУС.

чл.3 Членство
1. Право на членство в Ученическия съвет има:
1.1 Всеки ученик от гимназиален етап на обучение на 18. СУ „Уилям Гладстон”.2. Приемане на нови членове:
2.1 Нови членове се приемат от Управителния съвет
2.2 Класните ръководители оказват съдействие при осведомяването на учениците за дейността на Ученическия съвет и при избиране на представители на класовете.3. Обучителен период :
3.1 Трае един календарен месец.
3.2 По време на обучителния период новоприетите членове имат възможност да вземат участие в дейностите и събранията на всяка една от комисиите.
3.3 След приключване на едномесечния период, новоприетите членове са длъжни да подадат декларация за постъпване в комисия.
4. При липса на фактори за прекратяване , ученикът запазва правото си на членство за всяка следваща година до неговото завършване.чл.4 Прекратяване на членство1. Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с предварителна обосновка.
2. Всеки член може да бъде изключен от Ученическия съвет при системно нарушaване на Етичния кодекс.
3. Всеки член напуска задължително Ученическия съвет при завършване на образованието си в 18. СУ „Уилям Гладстон”.
4. Всеки участник в Ученическия съвет бива лишен от право на членство при 3 необосновани отсъствия от срещи на комисията по преценка на Управителния съвет.
5. Всеки член бива изключен от Ученическия съвет по желание на мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка.

чл.5 Права

1. Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет.
2. Да гласува с един глас по всички въпроси, подложени на гласуване по време на срещи на комисията и Общото събрание.
3. Да е член на една комисия.
4. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както и да търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на организацията.
5. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, касаещи работния процес на съвета , както и цялостния образователен процес.
6. Да предлага промени в настоящия Устав на Общо събрание.

чл.6 Задължения

1. Да участва редовно в събранията на Ученическия съвет.
2. Да спазва настоящия Устав и Етичния кодекс.
3. Да изпълнява решенията, взети на Общо събрание и от Управителния съвет
4. Да съдейства за постигането на целите на Ученическия съвет.
5. Да изразява мнението на своите съученици.
6. Да бъде член на комисия. (За новоприети членове след приключване на обучителния период, да подава декларация за постъпване в комисия)

чл.7 Етичен кодекс

Следният Етичен кодекс има за цел да гарантира ефективната и безпрепятствена работа на Ученическия съвет. Всеки член следва да го спазва. При незачитане на заложените в Етичния кодекс правила, всеки член бива санкциониран спрямо Наказателния кодекс на Ученическия съвет и установените норми и правила в него.

1. Всеки член на Ученическия съвет по време на Общо събрание, Управителен съвет или среща на комисията, в която участва, трябва:
1.1 Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг член на Ученическия съвет.
1.2 Да изразява мнение или да дава предложение, ако му е дадено правото на реплика. Ако има членове на Ученическия съвет , които не са съгласни с репликата, имат право на дуплика.
1.3 Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия съвет.
1.4 Да базира взаимоотношенията си с останалите членове на база на взаимопомощ и сътрудничество.
1.5 Да спазва задължителен формален етикет на Общо събрание.
1.6 Да не разпространява информация за предстоящи събития и инициативи на Ученическия съвет, ако те все още не са одобрени от Управителния съвет.
1.7 Да не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет.

чл.8 Наказателен кодекс

1. Отстраняване на член на Ученическия съвет от среща на комисията или Общо събрание се разглежда при следните ситуации:
1.1 Всеки присъстващ на Общо събрание би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на Управителния съвет.
1.2 Всеки член на комисия би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на председателя и заместник-председателя на съответната комисия.
1.3 Всеки присъстващ на Общо събрание би могъл да бъде отстранен от координатора на Общото събрание при установяване на нарушение на Етичния кодекс.

2. Отстраняване на член от Ученическия съвет може да стане по следните основания:
2.1 При 2 неоснователни отсъствия от Общи събрания и 3 такива от срещи на комисия.
2.2 Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет.
2.3 При системно неизпълнение на задачите, поставени от съвета. (Председател и заместник-председател на комисията , Управителен съвет)
2.4 При установяване на нарушение на законовите разпоредби на Република България. (Конституция, Закон за образованието, Закон за народната просвета, разпоредби на МОН и РИО)

3. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет:
3.1 Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от председателя или от член на комисията, в която членува.
3.2 Предложението се разглежда от Управителния съвет.
3.3 По преценка на Управителния съвет в конкретни ситуации има възможност предложеният да бъде временно отстранен.

4. Процедура за отстраняване на член на Управителния съвет:
4.1 Председателят, заместник-председателят и секретарят на Ученическия съвет могат да бъдат предложени за изключване от всеки член на Ученическия съвет след предварителна обосновка на предложението пред Управителния съвет .Гласува се на Общо събрание, като всеки член има право на един глас. Решение се счита за взето, когато 2/3 от гласовете са в полза на едната страна.
4.2 Всеки председател на комисия може да бъде предложен за изключване от Управителния съвет или от член на комисията, на която е председател. Управителният съвет и съответната комисия следва да разгледат предложението и да вземат общо решение.

чл.9 Структура

1. Управителен съвет:
1.1 Избира се на избори в края на учебната година.
1.2 Състои се от председател, заместник председател, секретар и председателите на комисиите.
1.3 Управителният съвет взима решения, касаещи промени в устава, които могат да влязат в сила само след одобрение с мнозинство в Общо събрание на Ученическия съвет.
1.4 Управителният съвет координира срещите и дейностите на Ученическия съвет.
1.5 Управителният съвет има право да предлага за изключване от Ученическия съвет всеки член след предварителна обосновка.

2. Председател на Ученическия съвет:
2.1 Избира се на избори в края на учебната година.
2.2 Председателят представлява Ученическия съвет пред всички организации, органи, общественост и т.н.
2.3 Председателят оглавява Управителния съвет.
2.4 Председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
2.5 Председателят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна обвързаност.
2.6 Председателят има право да свиква Управителен съвет и Общо събрание.

3. Заместник-председател на Ученически съвет:
3.1 Избира се на избори в края на учебната година.
3.2 Заместник-председателят представлява Ученическия съвет заедно с председателя пред всички организации, органи, общественост и т.н.
3.3 Заместник-председателят замества председателя при негово отсъствие и изпълнява всичките му функции.
3.4 Заместник -председателя е член на Управителния съвет.
3.5 Заместник-председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
3.6 Заместник-председателят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна обвързаност.

4. Секретар на Ученически съвет:
4.1 Избира се на избори в края на учебната година.
4.2 Води стриктна документация.
4.3 Секретарят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
4.4 Секретарят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна обвързаност.
4.5 Секретарят е длъжен да предостави достъп до документите на съвета на всеки член при поискване.

5. Председател на комисия:
5.1 Избира се от съответната комисия и Управителнен съвет.
5.2 Води срещите на комисията, която оглавява.
5.3 Поддържа добрия тон и добрите отношения между членовете на комисията.
5.4 При конфликт или неразбирателство в комисията, председателят е длъжен да осведоми Управителния съвет, за да бъдат избегнати последствия, оронващи доброто име на Ученическия съвет и/или нарушаващи работния процес.
5.5 Няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.

6. Заместник-председател на комисия:
6.1 Избира се от съответната комисия.
6.2 Води срещите на комисията, която оглавява, при отсъствие на председателя.
6.3 Поддържа добрия тон и добрите отношения между членовете на комисията.
6.4 При конфликт или неразбирателство в комисията, председателят е длъжен да осведоми Управителния съвет, за да бъдат избегнати последствия, оронващи доброто име на Ученическия съвет и/или нарушаващи работният процес.
6.4 Заместник-председателят на дадена комисия няма право да изразява пристрастност при взимане на решения и при работата си с други членове.

чл.10 Процедури

1. Общо събрание:
1.1 Провежда се минимум два пъти на учебен срок. ( В началото и края на срока)
1.2 Състои се от всички членове на Ученическия съвет.
1.3 Гласува промени в Устава.
1.4 Гласува промени в годишния план и бюджет.

2. Избори:
2.1 Провеждат се в края на учебната година.
2.2 Избират Управителен съвет. (Председател, Заместник-председател, секретар и Председатели на комисиите)
2.3 Определя мандат с продължителност една астрономическа година считано от месец юни.

чл.11 Комисии

1. Приемат членове след края на обучителния период и подаване на декларация за постъпване в комисия.
2. Разпределят длъжностите чрез демократично гласуване

3. Комисия „Събития”:
3.1 Да заснема събитията, организирани от Ученическия съвет.
3.2 Да съдейства за осъществяването на целите и дейностите на Ученическия съвет.
3.3 Да раздава флаери, листовки, визитки и други рекламни материали.
3.4 Да предлага иновативни инициативи от различен характер:
– Благотворителен
– Еко
– Развлекателен

4. Комисия „Връзки с обществеността”:
4.1 Да изразява публично мнението на Ученическия съвет.
4.2 Да търси и поддържа изгодни социални контакти.
4.3 Да обновява сайта на Ученическия съвет.
4.4 Да поддържа постоянно обратна връзка с учениците, с цел даване гласност на проблемите и идеите им.

5. Комисия „Права и задължения”:
5.1 Занимава се с усъвършенстването на процесите на работа и Устава на Ученическия съвет.
5.2 Следи за спазването на Устава на Ученическия съвет.
5.3 Контролира работата и спомага за връзката между екипите.
5.4 Да информира председателя, заместник – председателя и учителите, отговорни за Ученическия съвет, за случващото се в него.

Имущество
Ученическият съвет ползва материално – техническата база на 18. СУ „Уилям Гладстон“.
Седалище и адрес
Седалището на УС и адрес: град София, район Възраждане, ул. „Пиротска” №68, ЦККР (училищна библиотека).

Повече за дейността на ученическия съвет на 18. СУ можете да видите на официалния сайт на съвета – http://studentscouncil18sou.alle.bg/