Ресурси

Стипендии

Срокът за подаване на заявления за отпускане на стипендии за втория учебен срок за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас е 27.02.2023 г.

Заявленията  за отпускане на стипендии са публикувани в сайта на училището или се получават от класните ръководители.

Учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, които кандидатстват за стипендия за постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/, подават заявление  по Приложение 1. Не е необходимо копие на  удостоверение от банката, ако банковата сметка не е сменена.

Към заявленията на всички ученици, които през първия учебен срок не са получавали стипендия, е необходимо да има удостоверение от банката за номера на банковата  сметка (IBANи банков идентификационен код  (BIC).

Учениците, които кандидатстват за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, подават заявление по Приложение 2. Към заявлението се подават документи, удостоверяващи дохода на семейството и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка (IBANи банков идентификационен код  (BIC).

Учениците, които през първия срок са получавали стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, подават само заявление по Приложение 3, но не прилагат  документи от ТЕЛК към него. Не е необходимо копие на  удостоверение от банката, ако банковата сметка не е сменена.

Учениците, които през първия срок НЕ са получавали стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, подават заявление по Приложение 3, прилагат копие на решение на органите на медицинската експертиза за удостоверяване на трайно увреждане и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка.

Учениците, които през първия срок са получавали стипендии за  ученици без родители, с един починал родител, с родители, лишени от  родителски права или двамата живи родители  са поставени под пълно запрещение, подават заявление по Приложение 4. Не е необходимо копие на  удостоверение от банката, ако банковата сметка не е сменена.

Учениците, при които е възникнало основанието за получаване  на стипендия за  ученици без родители или са с един починал родител, подават заявление по Приложение 4, прилагат към него копие от смъртен акт на родител и копие от акт за раждане на ученика и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка.

Учениците, които кандидатстват за еднократна стипендия, подават заявление по Приложение 5. Към заявлението се прилагат копия на документи, удостоверяващи основанието и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка.

         Еднократните стипендии са за:

– преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

– постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

 

 

КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОПУСКАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  МЕСЕЧНИ и ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ.

Заявление за отпускане на стипендия за постигнати високи образователни псотижения

Завление за отпускане на стипендия за подпомагане на достъпа на образование и предотвратяване на отпадането

Заявление за месечна стипендия за ученици без родители или с един починал родител

Заявление за еднократна стипендия

Заявление за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания