Ресурси

Стипендии

На вниманието на учениците от  VIII, IX, X, XI, XII клас

 

Срокът за подаване на заявления за отпускане на стипендии за втория учебен срок за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас е 28.02.2022 г.

 

Учениците, които кандидатстват за стипендия за постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/, подават заявление  по приложение 1-1.

Учениците, които кандидатстват за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, подават заявление по приложение 2.

Учениците, които през първия срок са получавали стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и спипендия за ученици без родители, с един починал родител, родителите на ученика  са лишени от  родителски права или двамата живи родители  са поставени   под пълно запрещение, не подават заяления за отпускане на стипендии през втория срок. Такива се подават само от ученици, които сега са придобили право на тези стипиндии.

Учениците, които кандидатстват за еднократни стипендии, подават заявление по приложение 6.

         Еднократните стипендии са за:

– преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

– постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Документите  за кандидатстване за еднократни стипендии са:

– мотивирано предложение от класния ръководител до Комисията по стипендиите с предложение  за отпускане на еднократна стипендия;

– документи, удостоверяващи основанието.

Към заявленията на всички ученици, които през първия учебен срок не са получавали стипендии, е необходимо да има удостоверение от банката за номера на банковата  сметка (IBAN)  и банков идентификационен код  (BIC).

 

Процедура за отпускане на стипендии

Критерии за отпускане на стипендии за втори срок

Заявление за стипендия за отличен успех VIII- XII клас

Заявление за еднократна стипендия

Заявление за стипендия за подпомагане на достъпа до образование

Заявление за стипендия на ученици без родлители/родител

Заявление за стипендия на ученици с ТЕЛК