Ресурси

Стипендии

На вниманието на учениците от  VIII, IX, X, XI, XII клас

От 02.10.2023 до 14.10.2023 година Комисията за стипендиите приема заявленията и съпътстващите ги документи за кандидатстване за стипендии на учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас. Към всяко заявление трябва да има копие на удостоверение от банка за банковата сметка, по която ще се изплаща стипендията.

 

КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОПУСКАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  МЕСЕЧНИ и ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ.

Заявление за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление за еднократна стипендия

Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати на ученици от VIII клас

Заявление за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за ученици от VIII клас

Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати на ученици от IX, X, XI, XII клас

Заявление за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за ученици от  IX, X, XI, XII клас

Заявление за месечна стипендия за ученици без родители или с един починал родител

 

Еднократните стипендии са за:

– преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

– постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Процедура за отпускане на стипендии