Ресурси

Стипендии

Съобщение до учениците от  VIII, IX, X, XI, XII клас за отпускане на стипендии през втория срок на учебната 2023/2024 година.

Срокът за подаване на заявления за отпускане на стипендии за втория учебен срок за учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас е 21.02.2024 г.

Заявленията  за отпускане на стипендии са публикувани в сайта на училището или се получават от класните ръководители.

Учениците от VIII, IX, X, XI, XII клас, които кандидатстват за стипендия за постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/, подават заявление  по Приложение 1. Учениците, които са получавали такава стипендия през първия учебен срок, не прилагат копие на  удостоверение от банката, ако банковата сметка не е сменена.

Към заявленията на всички ученици, които през първия учебен срок не са получавали стипендия, е необходимо да има удостоверение от банката за номера на банковата  сметка (IBANи банков идентификационен код  (BIC).

Учениците, които кандидатстват за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, подават заявление по Приложение 2. Към заявлението се подават документи, удостоверяващи дохода на семейството и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка (IBANи банков идентификационен код  (BIC).

Учениците, които през първия срок са получавали стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, не подават заявление по Приложение 3. Не е необходимо копие на  удостоверение от банката, ако банковата сметка не е сменена.

Учениците, които през първия срок НЕ са получавали стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, подават заявление по Приложение 3, прилагат копие на решение на органите на медицинската експертиза за удостоверяване на трайно увреждане и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка.

Учениците, които през първия срок са получавали стипендия за  ученици без родители, с един починал родител, с родители, лишени от  родителски права или двамата живи родители  са поставени под пълно запрещение, не подават заявление по Приложение 4. Не е необходимо копие на  удостоверение от банката, ако банковата сметка не е сменена.

Учениците, при които е възникнало основанието за получаване  на стипендия за  ученици без родители или са с един починал родител, с родители, лишени от  родителски права или двамата живи родители  са поставени под пълно запрещение,  подават заявление по Приложение 4, прилагат към него копие от смъртен акт на родител, копие от акт за раждане на ученика и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка.

Учениците, които кандидатстват за еднократна стипендия, подават заявление по Приложение 5. Към заявлението се прилагат копия на документи, удостоверяващи основанието и копие на удостоверение от банката за номера на банковата  сметка.

КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОПУСКАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  МЕСЕЧНИ и ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ.

Заявление за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление за еднократна стипендия

Заявление за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане

Заявление за месечна стипендия за ученици без родители или с един починал родител

 

Еднократните стипендии са за:

– преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

– постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Процедура за отпускане на стипендии