Ресурси

Стипендии

На вниманието на учениците от  VIII, IX, X, XI, XII клас

В срок до 14.10.2022 година се приемат заявления за кандидатстане за стипендии за първия учебен срок.

Към заявленията на всички ученици, които не са получавали стипендии, е необходимо да има удостоверение от банката за номера на банковата  сметка (IBAN)  и банков идентификационен код  (BIC).

Заповед

 

КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОПУСКАНЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  МЕСЕЧНИ и ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ.

Заявление за отпускане на стипендия за високи образователни резултати VIII клас

Заявление за отпускане на стипендия за високи образователни резултати IX-XII клас

Заявление за еднократна стипендия

Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за ученици от VIII клас

Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за ученици от IX-XII клас

Заявлeние за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители или с един починал родител