Проект

Образование за утрешния ден

Публична изява
Учениците от групата „Забавно анимиране с визуално програмиране” към проекта ОУД по време на занятията се учеха да правят анимационни игри. Търсеха и създаваха собствени сцени и герои, обработваха ги според техните представи и ги използваха в своите игри. Успяха заедно да създадат игра, подобна на Pac-Man, след това учениците създадоха няколко игри като „Въздушен хокей” и „Островът на съкровищата” – с първо и второ ниво. Учениците учеха и се забавляваха, играейки собствени създадени игри. В проведеното състезание на първо място се класира Кристян Рашев от 5ж клас.
Общата цел на проект “Образование за утрешния ден” се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.