Еразъм +

Еразъм +

КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно образование”

Проект “А” в образованието STEAM е също толкова важно, колкото и всяка друга буква”, с номер на договор 2019-1-BG01-KA101-062159 предвижда цялостен подход към училището в посрещането на предизвикателството да се добави „А“ (за изкуства) към концепцията „СТЕМ“. Дванадесет педагогически специалисти – учители от начален, прогимназиален, гимназиален етап, логопед, психолози и представители на ръководството на 18. СУ – ще преминат обучение с цел да се превърнат в експерти с огромна роля в този общоучилищен подход към развитие на училището като иновативна институция и създаване на автентична общност от професионалисти. Проектът планира участие на педагогическите специалисти на 18. СУ “Уилям Гладстон” в четири структурирани курса, организирани във, Финландия, Естония, Гърция. Институциите -организатори на структурирани курсове са подбрани целенасочено и умишлено да бъдат държави, притежаващи опит в разработването и прилагането на национални стратегии в STEAM направлението и едновременно с това – членове на Европейския Съюз. Изборът на обучителни институции е предпоставен и от предоставянето на възможности да се прилага обучение, включващо интерактивна комбинация от лекции, пленарни дискусии, тренинги, презентации, споделяне на личен опит и добри практики, а именно: EESTE[A]M – Early Education STE[A]M, STE[A]M IN CLASSROOM – MULTIPLE INTELLIGENCES – MICROLEARNING – GAMIFICATION – CLIL – FLIPPING CLASSROOMS, Digital STEAM. Teaching integrated science, art and mathematics with digital devices и Coding and Robotics in Classroom.

 

Проект „Социално, емоционално и обучение по осъзнатост  –  изграждане  на  модел  на  позитивно  училище“ с номер на договор 2020-1-BG01-KA101-078707  предвижда насърчаването на социалното, емоционалното и обучението по осъзнатост чрез три програми за обучение на учители: 1 обмен на педагогически практики и 2 структурирани курса в европейски държави, прилагащи този тип обучение в широк национален мащаб. Тези възможности за обучение ще бъдат предоставени на 9 педагогически специалисти и разпространени след това сред целия педагогически колектив с цел внедряване на социално-емоционалното обучение като редовна практика в предпоставените за тази цел избираеми модули в учебната програма. Очаква се чрез развитието на ключовите компетенции и умения които педагозите от 18 СУ “Уилям Гладстон  ще усвоят –
самоуправление, самосъзнание, взаимоотношения, регулиране на емоциите, контрол на вниманието – управлението на емоциите да се превърне в самодисциплина, а съпричастността – в основа за алтруизъм, грижа и състрадание. Обучението и обмен на добри практики се очаква да се проведат в Исландия, Унгария и Ирландия.

 

КД2 , „Партньорства за училищен обмен” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор “Училищно образование„

 

Проект „Outside the box – POSSIBILITIES OF DIGITALIZATION WITH REGARD TO SPACE AND TIME„ с номер на договор 2020-1-DE03-KA229-077409_2 е насочен към създаване на нова образователна среда, с участието на ученици на възраст 14 – 18 години от четири европейски държави – Германия, България, Франция, Латвия.

Целта на проекта е да преосмисли факторите за учебно пространство и време в училищата в ерата на цифровизацията. Преразглеждането на тези области е необходимо, тъй като училищата трябва да се адаптират към демографските промени. Иновативните концепции за пространство и време дават нови начини и перспективи за нашата педагогическа работа. Участващите училища предлагат разнообразни иновативни концепции в гореспоменатите области: алтернативни концепции за стаи, целодневен график и т.н.
Основната цел е да се развият иновативни идеи за обновяване и развитие на училището и неговата „култура на уроци” и структура. Разработването, оценката и изпълнението са основните аспекти, върху които да се работи и да се използват за практика. Следвайки целта, проектът се стреми към взаимен обмен по отношение на алтернативни концепции в областите „класна стая, време и цифровизация“. Този обмен помага да се разсъждава и да се фокусира върху възможните алтернативи.
Фокусът ще бъде поставен върху въпроса как нашите ученици биха искали да се учат предвид предизвикателствата на дигиталния свят. Основният инструмент е творчески подход в светлината на физическите и когнитивните измерения в епоха, в която училището и начинът му на обучение се характеризират все повече и повече от цифрови образователни предложения.
Дългосрочна цел е реалното използване на новосъздадени преживявания – вътрешно и външно комуникирани. Всяко училище ще обменя и преосмисля възможностите на идеи и модели за своята индивидуална образователна система. Това не е проект, който се фокусира върху статии или есета, резултатите от проекта се очаква да се използват в реалния живот, за да се подобрят настоящите концепции. Около 50 ученици на възраст от 14 до 18 години от четири европейски училища ще участват в различните дейности по проекта. Предлагайки активно участие в този проект, учениците могат да споделят своите иновативни идеи и желания, поради което могат да организират и петте международни мобилности  и тяхното съдържание с помощта на учителите или други експерти в областта. Работата на участниците ще се характеризира със сътрудничество, а тематичните направления ще бъдат възлагани на международни групи от всички участващи училища.

Възможностите за краткосрочни мобилности в партньорските училища ще бъдат предоставени на ученици от гимназиален етап на 18 СУ “Уилям Гладстон” чрез обява за набиране на участници според своевременно разработена за целта процедура за подбор след отпадането на ограниченията за мобилности поради пандемията от Ковид-19 и разпространени след това сред целия ученически  и педагогически колектив с цел практическо подобряване на учебното пространство и време в ерата на цифровизацията.

 

Проект „Democratic thinking in Education as a Medium to Overturn prejudices and Stereotypes“ с номер на договор 2020-1-CY01-KA229-066001_2 предвижда изследователски дейности, насочени към ученици на възраст 14 – 18 години от училища от шест европейски държави – Кипър, България, Белгия, Португалия, Испания и Италия. Проучването на принципите на демокрацията, свързани с толерантността, включването и съпричастността като агенти за положително развитие и взаимно разбирателство, ще даде по-широко измерение на концепциите на ЕС за активно гражданство, гражданско участие , социална отговорност и уважение към хетерогенността. Култивирането на демократичното мислене у учениците като нагласа за учене чрез посредничеството на взаимодействие и споделяне на идеи е в съответствие със стратегическата цел на проекта за отглеждане на бъдещо поколение с дълбоки демократични ценности.

През годините на реализиране на проекта всяко участващо училище ще посреща ученици от различен произход и различни социално-икономически среди, поради което всички мултиетнически училища ще се опитват да възприемат тези различия и да подобрят своите преподавателски практики, методологии и текущи стратегии. Изпълнението на всички краткосрочни мобилности на ученици ще стимулира критичния усет на всички участници, ще насърчи творчеството и ще насърчи участието в дейности, еволюирали в училищната общност. Чрез ангажираност и креативност училищното партньорство ще генерират силен дух на общността, което прави училището не просто сграда: създава среда за учене, в която учениците усещат ангажираността на своите съученици от Европейския съюз, своя директор, своите учители и родители.

Тези възможности за краткосрочни мобилности в партньорските училища ще бъдат предоставени на ученици от гимназиален етап на 18 СУ “Уилям Гладстон” чрез обява за набиране на участници според своевременно разработена за целта процедура за подбор след отпадането на ограниченията за мобилности поради пандемията от Ковид-19 и разпространени след това сред целия ученически  и педагогически колектив с цел внедряване на обучението по демократично гражданство като редовна практика в предпоставените за тази цел избираеми модули в учебната програма.

 

Дейностите по проект „INCLUSION FOR BRIGHTER FUTURE“ са насочени към ученици на възраст 14 – 17 години от билингвални (езикови) училища от шест европейски държави – България, Полша, Португалия, Гърция, Турция и Испания.

 

Еразъм+ КД2, „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите”, сектор “Училищно образование„

Проектът „#SHARE EUROPE: SHARING INTERACTIVE EDUCATION IN VIRTUAL AND MIXED REALITY„ е насочен към създаване на 3D образователна виртуална реалност с партньори от пет европейски държави – България, Чехия, Унгария, Австрия и Гърция.