Обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми ученици и родители,

предоставяме на Вашето внимание Заповед №678/5.1.2022 г. на директора на училището съгласно писмо с № 9105-435/23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021 – 2022 г. за периода на въведени временни противоепидемични мерки.                                                

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед №РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, т. 4.20. за организация на ОРЕС в зависимост от възможностите на училището и Решение на ПС №4/7.12.2021 г.  Ви информираме следното:

  1. Учениците останали в ОРЕС се обучават в асинхронен и синхронен режим, който се осъществява в електронната платформа на училището – https://u4ili6teto.bg/18sou/
  2. Асинхронното обучение включва материали за самоподготовка, самостоятелна работа и изпълнение на задания.
  3. Синхронното обучение включва консултации с учителите по предмети, съгласно изготвен от класните ръководители график, класни работи по утвърден график, както и писмени и устни изпитвания.
  4. По време на синхронното обучение  ученикът следва да използва включена камера.
  5. При възникнал технически проблем с лично устройство, училището е готово да предостави на родителя служебно устройство за ползване за нуждите и времето, в което ученикът е в ОРЕС.

Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа на училището – u4ili6teto.bg/18sou. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класните ръководители на паралелката, в която учи ученикът.

Заявлението за намерение и приложените към него документи да се подават на електронната поща на училището, както следва: info@18sou.net  

1. Заявление за намерение за ученици до 14 г. възраст

2.  Заявление за намерение за ученици от 14 до 18 г. възраст

3. Декларация на родител за ОЕСР

Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, които са в случаите, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.