Иновативно училище

На основание решение No 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година
Oбн., ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г. и
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование през 2021 г в 18 СУ “Уилям Гладстон” стартира нова иноваци, която е социално и емоционално обучение по осъзнатост.
Целта на иновацията е постигане на модел на позитивна училищна общност чрез развиване на социалната, емоционална и адаптивна интелигентност на учениците и педагогическите специалисти посредством медитативни техники за осъзнаване на собствената си личност и място както в училищната и местна общност, така и съвременния глобален свят. С интегрирането в процеса на обучение на т.нар. „Социално, емоционално и обучение по осъзнатост“ (СЕОО) 18. СУ определя като основна нужда повишаването на социално-емоционалните компетентности на педагогическите специалисти, администраторите  и учениците чрез използване на един от най-новите методи в обучението – обучение по осъзнатост. Още повече, че практиките, свързани с него могат да се прилагат по-лесно в нашата училищна среда, тъй като учениците ежедневно взаимодействат с източните култури. Като резултат от внедряването на иновацията е превръщането на 18. СУ в по-ефикасен социален инструмент, с който да гарантираме, че учениците ще усвоят тези незаменими компетентности и умения за цял живот
На видеото можете да се запознаете със съдържанието на самата иновация.

 

 

На основание Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, 18. СУ „Уилям Гладстон“ получи статут на иновативно училище. Проектът, който училището ще реализира в рамките на следващите четири години е свързан с въвеждането на т.нар. „експедиционен модел“ и се нарича „SAGURO – експеционният модел в действие“.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА
Иновацията ще обхване периода 2017/2021 г. Водеща роля при нейното реализиране ще играе т.нар. експедиционен модел на обучение (expeditionary learning method), чийто основни принципи се заключават в: развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда. Внедряването на този модел на обучение и организация е последваща стъпка от стратегията на 18. СУ за превръщането му в училище с преподаване по ПБО (проектно базирано обучение). За периода 2017-2021 се предвижда иновацията да обхване около 600 ученици и техните родители от паралелките с изучаване на японски език от I (2 паралелки), V (2 паралелки) и VIII клас (1 паралелка) и около 100 учители.
През първите две години, фокусът при внедряването на експедиционния модел ще бъде върху организацята и съдържанието на обучението, които ще се трансформират както следва:
– предвижда се съставянето и включването в учебния процес на посочените паралелки на 4 експедиционни модула или експедиции (в 1 блок часове по БЕЛ) с продължителност 8 учебни седмици. Те ще бъдат фасилитирани от 2 равнопоставени учители за всяка паралелка в зависимост от разработваната тема. Същевременно, реализирането на самите експедиции ще създава условия за изнесено обучение извън класната стая и за активно включване на родителите в образователно-възпитателния процес;
– създаване на ПУО за съответните паралелки, обект на иновацията, ангажирани с планирането и изготвянето на програми за експедициите, съобразени с ДОС за учебното съдържание.
От втората година на реализиране на проекта е заложено и въвеждането на нови елементи в организацията и управлението на училищната институция с цел подобряване и поддържане на реални условия за непосредствен обмен на информация и добри практики между всички звена на училищната общност.
Създаване на професионални екипажи за изследване от учители от различните ПУО в училището, които ще наблюдават и изследват различни аспекти от образователно-възпитателния процес (напр. проследяване развитието на учениците, пофесионалния климат в училището) и ще предлагат решения за подобряване на образователната среда;
Създаване на “Творчески съвет”  от учители-инструктори (най-активните и вече натрупали експертиза в професионалните екипажи) и представители на ръководството, който ще подпомага работата на учителите при реализиране на експедициите и ще дава обратна връзка за реализирането им.
В края на периода на внедрявне на иновацията, очакваме моделa да бъде успешно реализиран в паралелките с японски език; учениците да са усвоили голям набор от практически умения (развили уменията на XXI в.), задълбочени знания по задължителните общообразователните предмети и да се чувстват пряко ангажирани и отговорни към собственото си образование. На ниво организация и управление на училищната институция очакваме създадените структури да осигурят диверсификация  на педагогически персонал по модел на ръководството. Това ще допринесе за реализирането на непосредствен обмен на информация и добри практики между всички звена на училищната общност.

Спрямо целевите групи – учители, ученици и родители – ще бъдат приложени комбинирано методи и инструменти за оценка спрямо вида на оценяваните компетенции както следва:

– интервю;
– документ за постижения /портфолио/;
– тестове за знания и личностни тестове;
– инструменти за обратна връзка.