Публично състезание
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по 2 обособени позиции:
Об.поз.1-" Доставка и монтаж на технологично оборудване
Об.поз.2- " Доставка и монтаж на обзавеждане"
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА 18-ТО СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”


Travel Turne Tranzito