Обществен съвет

Обществен съвет

На 30.10.2017 г. Общественият съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон“ представи отчета за своята дейност през учебната 2016-2017 г. на среща с представители на родителите. Събитието бе съчетано с провеждането на „Ден на отворени врати на Обществения съвет“, по време на който родителите имаха възможност да поставят на вниманието на съвета и на ръководството на училището въпроси от интерес за родителската общност. В хода на разискванията бяха зададени както актуални въпроси от обществен интерес, като този за ученическите раници, така и множество конкретни запитвания.

Общественият съвет подробно започна родителите с предложенията си за актуализиране на правната уредба, уреждаща дейността на Обществените съвети с цел оптимизиране работата на тези органи по начин, който да ги направи по-разпознаваеми за родителската общност и да създаде оптимални условия за по-голяма ефективност в работата им.

Отправени бяха препоръки към съвета за по-голяма достъпност до него от страна на родителската общност.

 

Списък с решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ

„Уилям Гладстон”, проведено на 15.06.2017г.

 
Решения:

1.         На основание чл. 17, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС приема проект на отчет за своята дейност за учебната 2016/2017 г. Отчетът в окончателна редакция да бъде приет чрез процедура по електронно съгласуване след приключване на учебната година с цел отразяване на последващи действия на съвета до изтичане на този период.

 
2.         Приема предложения за изменения и допълнения в правната уредба, регламентираща дейността на обществените съвети. Същите да бъдат изпратени до директора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ с предложение за предприемане на действия по компетентност и предоставянето им на вниманието на Министерството на образованието и науката с цел отчитането на предложенията при бъдещи промени в нормативната уредба.

На 30.11.2016 г.,въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган и на проведено събрание на родителите, се състоя Учредително събрание за създаване  на Обществен съвет на 18. СУ "Уилям Гладстон". Поименният състав на съвета можете да видите в прикачената заповед на директора. Ръководствтото на 18. СУ "Уилям Гладстон" изразява благодарност към всички родители, участвали в събранието на родителите и поздравява избраните за членове и резервни членове на Обществения съвет.
Travel Turne Tranzito