Обществен съвет

Обществен съвет

Списък с решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон”, проведено на 26.03.2018г.

1.      На основание чл. 269, ал.1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС одобрява отчета за изпълнението на бюджета на 18 СУ „Уилям Гладстон“ към 31 декември 2017 г.
 
2.      На основание чл. 269, ал.1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС изразява положително становище по разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2018 г.

3.      На основание чл. 269, ал.1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 16, ал.1, т. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 


На 30.10.2017 г. Общественият съвет към 18 СУ „Уилям Гладстон“ представи отчета за своята дейност през учебната 2016-2017 г. на среща с представители на родителите. Събитието бе съчетано с провеждането на „Ден на отворени врати на Обществения съвет“, по време на който родителите имаха възможност да поставят на вниманието на съвета и на ръководството на училището въпроси от интерес за родителската общност. В хода на разискванията бяха зададени както актуални въпроси от обществен интерес, като този за ученическите раници, така и множество конкретни запитвания.

Общественият съвет подробно започна родителите с предложенията си за актуализиране на правната уредба, уреждаща дейността на Обществените съвети с цел оптимизиране работата на тези органи по начин, който да ги направи по-разпознаваеми за родителската общност и да създаде оптимални условия за по-голяма ефективност в работата им.

Отправени бяха препоръки към съвета за по-голяма достъпност до него от страна на родителската общност.

 

Списък с решения от проведеното заседание на Обществения съвет към 18 СУ

„Уилям Гладстон”, проведено на 15.06.2017г.

 
Решения:

1.         На основание чл. 17, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ОС приема проект на отчет за своята дейност за учебната 2016/2017 г. Отчетът в окончателна редакция да бъде приет чрез процедура по електронно съгласуване след приключване на учебната година с цел отразяване на последващи действия на съвета до изтичане на този период.

 
2.         Приема предложения за изменения и допълнения в правната уредба, регламентираща дейността на обществените съвети. Същите да бъдат изпратени до директора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ с предложение за предприемане на действия по компетентност и предоставянето им на вниманието на Министерството на образованието и науката с цел отчитането на предложенията при бъдещи промени в нормативната уредба.

На 30.11.2016 г.,въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган и на проведено събрание на родителите, се състоя Учредително събрание за създаване  на Обществен съвет на 18. СУ "Уилям Гладстон". Поименният състав на съвета можете да видите в прикачената заповед на директора. Ръководствтото на 18. СУ "Уилям Гладстон" изразява благодарност към всички родители, участвали в събранието на родителите и поздравява избраните за членове и резервни членове на Обществения съвет.
Travel Turne Tranzito