10 Януари 2018г.

10.01.2018 г. - ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЪРВИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3 “Math road around Europe _ MARE”

Оценете тази статия
(2 Гласа)
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЪРВИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО
ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3 “Math road around Europe _ MARE”

Период на мобилността:

11.03.2018 г. – 18.03.2018 г.

Държава: Италия

Тема: Mathematics and Art

 Общи изисквания към участниците в проекта:

 В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от X клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
  • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни.
  • Възможност за посрещане и настаняване на един ученик от партньорските училища по проекта, за период от 7 дни по време на планираната мобилност на ученици в България, през месец юни 2018 г (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
  • Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво А2 или B1 по Европейска Езикова Референтна Рамка. Работният език на проекта е английски език.
  • Кандидатите да са показали среден успех през първи учебен срок на 2017/2018 г. Отличен или Мн. Добър по предметите „Математика“ и „Информационни технологии“.
 

Процедурата за подбор на участници ще се проведе по документи: Изпълнение на посочените критерии, Входящ номер на Заявление за участие и Декларация-съгласие от родители. В случай на участници с равен брой точки над определения брой ученици (шест ученици), комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите на балотаж..

Критериите за подбор, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 12.01.2018 г., 17:00 ч.

За допълнителна информация:

Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми

Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“

Мобилен тел.: 0878957048

 
  ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3

“Math road around Europe _ MARE”

Програма „Еразъм +“, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Сектор: „Училищно образование“

Проект Math road around Europe _ MARE("Пътят на математиката в Европа") е насочен към педагогически специалисти и ученици от билингвални (езикови) училища от четири европейски държави - България, Гърция, Италия и Испания.

Основната цел на проекта е разработването и прилагането на иновативни игрови подходи в обучението по математика, използвайки различни инструменти за сътрудничество между различните европейски училища в областтта на практическото преподаване на математика. Проектът ще позволи да доближим математиката до нашите ученици. Активното и творческо обучение по математика ще улесни включването на учениците в пазара на труда на последващ етап от тяхното развитие, тъй като предполага развитието на умения за вземане на решения, за решаване на проблеми и стимулира творчеството. Основната цел на всички партньори е да внедряват методи на преподаване на математиката в насока развитие на предприемачески дух.

Мобилността и комуникацията между ученици, учители и образователни общности са основна част от този европейски международен проект. Развитието на комуникативните и технологични компетентности у учениците при работата в съвместен транснационален проект, подобряването на умението за сътрудничество и работа в екип, насърчаването на уважението към европейските традиции и ценности са важна част от задачите на проекта. Очаква се всички дейности да популяризират интелектуалния диалог и познаването на чужди езици, както и да насърчат разработването и въвеждането в употреба на онлайн наръчник по приложна математика, създаден на база на съвместните дейности по проекта.

Тематичните математически области, които ще бъдат обхванати от дейностите по проекта са: числа, съотношение и пропорция; геометрия и мерки; алгебра, графика и функции; вероятности и статистика. Всяка от тях ще бъде включена като модул и в интерактивната математическа европейска платформа „Math Road Map“, която ще бъде разработена в рамките на проекта със съвместното участие на ученици, учители и училищни общнасти от четирите държави – участнички.

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви онлайн ресурси, със свободен достъп, за прилагане на иновативни игрови подходи в обучението по математика, които да бъдат използвани и от други училища и образователни организации и институции по света. 

Travel Turne Tranzito