09 Януари 2018г.

9.1.2018 г. - ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ТРИМА УЧЕНИЦИ ОТ X КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЪРВИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569 “Democratic European Schools for Success - DESS”.

Оценете тази статия
(2 Гласа)
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ТРИМА УЧЕНИЦИ ОТ X КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЪРВИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА
ПО ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569 “Democratic European Schools for Success - DESS”.

Период на мобилността:

03.03.2018 г. – 11.03.2018 г.

Държава: Германия

Тема: Демократично самоуправление на ученическата общност

Общи изисквания към участниците в проекта:

 В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от X клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
  • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни. (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
  • Кандидатите да членуват в Управителния Съвет на ученическия съвет на 18 СУ „Уилям Гладстон” през учебната 2017/2018 г или в ученическия съвет на 18 СУ „Уилям Гладстон” през учебната 2017/2018 г, и да участват активно в дейностите на съвета.
  • Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво А2 или B1 по Европейска Езикова Референтна Рамка. Работният език на проекта е английски език.
  • Кандидатите да са показали среден успех през първи учебен срок на 2017/2018 г. Отличен или Мн. Добър по предметите „История и цивилизация“ и „Етика и право“.
 Процедурата за подбор на участници ще се проведе по документи: Изпълнение на посочените критерии, Входящ номер на Заявление за участие и Декларация-съгласие от родители. В случай на участници с равен брой точки над определения брой ученици (трима ученици), комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите на балотаж..

  Критериите за подбор, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

  Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 12.01.2018 г., 17:00 ч.

За допълнителна информация:

Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми

Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“

Мобилен тел.: 0878957048

ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569

“Democratic European Schools for Success - DESS”.

Програма „Еразъм +“, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Сектор: „Училищно образование“

  Проект “ Democratic European Schools for Success - DESS”” ("Демократични Европейски училища за успех") е насочен към педагогически специалисти, членове на училищното ръководство и ученици – членове на ученическите съвети, на възраст 16+ години, от билингвални (езикови) училища от шест европейски държави - България, Германия, Исландия, Португалия, Румъния и Испания.

Първата обща цел на проекта е да се подобри нивото на комуникативност на чужд език и междукултурната компетентност на участващите в проекта чрез съвместна работа на транснационално ниво по теми, свързани с умения за управление на образователни институции и ученическо самоуправление.

В европейски контекст проектът цели увеличаване степента на мотивация у учениците за подпомагане създаването на демократичната образователна среда чрез иновативни методологии и стратегии.

Втората обща цел на проекта е учениците - членове на ученическите съвети, да анализират заедно обществените демократични ценности на европейските народи: толерантност, антирасизъм, равенство на пола, свобода на словото, мултикултурализъм и др., и да ги практикуват чрез различни съвместни дейности.

Този проект ще даде възможност на учениците да развиват междукултурни умения за общуване и да обогатяват и разпространяват осведомеността за демократичните ценности сред съученици и училищна общност; Проектът ще даде възможност и за развиване на основни умения на учениците като езикови умения, художествени умения и ИКТ умения;

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви демократични училищни общности.Travel Turne Tranzito