eli

eli

Изх.№РУО1-2196/26.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.
Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.
Необходимо е да създадете организация за приключването на първия учебен срок, както и за преструктуриране на учебното съдържание.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК
НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
03.02.2018 г. ОБЛАСТЕН КРЪГ ПО МАТЕМАТИКА! РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПО УЧИЛИЩА.
На 28.01.2018 г. от 12:00 ч. учениците на 18. СУ „Уилям Гладстон“ организират Празник на китайската култура. Гостите на събитието ще имат възможност да се запознаят с различни аспекти от традиционната и съвременна култура на Китай.

Заповядайте!
Протоколът с резултатите от проведената процедура за подбор на трима ученици от X КЛАС за включване в ПЪРВИ ПОТОК от целева група по ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569 “Democratic European Schools for Success - DESS”можете да видите в прикачения файл.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА УЧЕНИЦИ ОТ IX, X, XI КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИНТЕРВЮ В ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА AFS ЗА 6-СЕДМИЧЕН ЛЕТЕН МЕЖДУКУЛТУРЕН ОБМЕН С ЯПОНИЯ.

  Проектът е част от в международната програма за обмен AFS. Програмата се администрира от AFS-Japan с финансовото съдействие на компанията Мейджи и организационната подкрепа на Асоциация „AFS-България“ и посолството на Япония в България. Предоставя възможност за 6-седмичен престой на български ученици в Япония и има за цел да насърчи обмена между младите хора от двете страни. Одобрените за участие в мобилността български ученици ще бъдат настанени в японски семейства и ще участват в учебни занятия по време на престоя си в Япония .

Общите изисквания на проекта са следните:
 
1.      Кандидатите трябва да са ученици от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от IX, X или XI клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.

 1. Кандидатите трябва да са на възраст между 15-17 години към датата на заминаване (месец юни 2018 год), съгласно изискванията на AFS - Japan;
 2. Кандидатите да са показали успех за първи срок 2017/2018 г. Отличен (6) по предметите Японски език и Английски език (във формуляра за кандидатстване трябва да бъдат включени текущите оценки за първи срок ) ;
 3. Кандидатите да нямат никакви наложени санкции през учебната 2017/2018 г
 4. Кандидатите да имат възможност за пътуване и отсъствие от България за 6 седмици;
 5. Кандидатите да са демонстрирали ангажираност в извънкласни дейности в училище, като културни мероприятия, доброволчески акции и др.
 6. Кандидатите да демострират добри комуникативни умения на японски и английски език (двата работни езика на програмата), както и умения за работа в екип;
 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: заявление за участие в подбор на английски език (образец) и интeрвю.

Посочените документи да се предадат на учителите по японски език до 22.01.2018 г., 17:00 ч. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 31.01.2018 г.

За допълнителна информация:

 Калина Йорданова – старши учител по японски език

Японски център, втори етаж

Имейл за връзка: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ VIII КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЪРВИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО
ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3 “Math road around Europe _ MARE”

Период на мобилността:

11.03.2018 г. – 18.03.2018 г.

Държава: Италия

Тема: Mathematics and Art

 Общи изисквания към участниците в проекта:

 В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от X клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
 • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни.
 • Възможност за посрещане и настаняване на един ученик от партньорските училища по проекта, за период от 7 дни по време на планираната мобилност на ученици в България, през месец юни 2018 г (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
 • Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво А2 или B1 по Европейска Езикова Референтна Рамка. Работният език на проекта е английски език.
 • Кандидатите да са показали среден успех през първи учебен срок на 2017/2018 г. Отличен или Мн. Добър по предметите „Математика“ и „Информационни технологии“.
 

Процедурата за подбор на участници ще се проведе по документи: Изпълнение на посочените критерии, Входящ номер на Заявление за участие и Декларация-съгласие от родители. В случай на участници с равен брой точки над определения брой ученици (шест ученици), комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите на балотаж..

Критериите за подбор, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 12.01.2018 г., 17:00 ч.

За допълнителна информация:

Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми

Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“

Мобилен тел.: 0878957048

 
  ПРОЕКТ 2017-1-EL01-KA219-036305_3

“Math road around Europe _ MARE”

Програма „Еразъм +“, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Сектор: „Училищно образование“

Проект Math road around Europe _ MARE("Пътят на математиката в Европа") е насочен към педагогически специалисти и ученици от билингвални (езикови) училища от четири европейски държави - България, Гърция, Италия и Испания.

Основната цел на проекта е разработването и прилагането на иновативни игрови подходи в обучението по математика, използвайки различни инструменти за сътрудничество между различните европейски училища в областтта на практическото преподаване на математика. Проектът ще позволи да доближим математиката до нашите ученици. Активното и творческо обучение по математика ще улесни включването на учениците в пазара на труда на последващ етап от тяхното развитие, тъй като предполага развитието на умения за вземане на решения, за решаване на проблеми и стимулира творчеството. Основната цел на всички партньори е да внедряват методи на преподаване на математиката в насока развитие на предприемачески дух.

Мобилността и комуникацията между ученици, учители и образователни общности са основна част от този европейски международен проект. Развитието на комуникативните и технологични компетентности у учениците при работата в съвместен транснационален проект, подобряването на умението за сътрудничество и работа в екип, насърчаването на уважението към европейските традиции и ценности са важна част от задачите на проекта. Очаква се всички дейности да популяризират интелектуалния диалог и познаването на чужди езици, както и да насърчат разработването и въвеждането в употреба на онлайн наръчник по приложна математика, създаден на база на съвместните дейности по проекта.

Тематичните математически области, които ще бъдат обхванати от дейностите по проекта са: числа, съотношение и пропорция; геометрия и мерки; алгебра, графика и функции; вероятности и статистика. Всяка от тях ще бъде включена като модул и в интерактивната математическа европейска платформа „Math Road Map“, която ще бъде разработена в рамките на проекта със съвместното участие на ученици, учители и училищни общнасти от четирите държави – участнички.

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви онлайн ресурси, със свободен достъп, за прилагане на иновативни игрови подходи в обучението по математика, които да бъдат използвани и от други училища и образователни организации и институции по света. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ТРИМА УЧЕНИЦИ ОТ X КЛАС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПЪРВИ ПОТОК ОТ ЦЕЛЕВА ГРУПА
ПО ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569 “Democratic European Schools for Success - DESS”.

Период на мобилността:

03.03.2018 г. – 11.03.2018 г.

Държава: Германия

Тема: Демократично самоуправление на ученическата общност

Общи изисквания към участниците в проекта:

 В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от 18 СУ „Уилям Гладстон” – гр. София от X клас, дневна форма на обучение, за учебната 2017/2018 г.
 • Липса на наложени санкции за учебната 2017/2018 година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за период от 7 дни. (Попълване на Декларация-съгласие от родители по образец)
 • Кандидатите да членуват в Управителния Съвет на ученическия съвет на 18 СУ „Уилям Гладстон” през учебната 2017/2018 г или в ученическия съвет на 18 СУ „Уилям Гладстон” през учебната 2017/2018 г, и да участват активно в дейностите на съвета.
 • Кандидатите трябва да владеят английски език на ниво А2 или B1 по Европейска Езикова Референтна Рамка. Работният език на проекта е английски език.
 • Кандидатите да са показали среден успех през първи учебен срок на 2017/2018 г. Отличен или Мн. Добър по предметите „История и цивилизация“ и „Етика и право“.
 Процедурата за подбор на участници ще се проведе по документи: Изпълнение на посочените критерии, Входящ номер на Заявление за участие и Декларация-съгласие от родители. В случай на участници с равен брой точки над определения брой ученици (трима ученици), комисията ще проведе устно интервю на английски език с кандидатите на балотаж..

  Критериите за подбор, Заявление за участие в подбор (образец) и Декларация-съгласие от родители (образец) може да намерите в прикачените файлове.

  Посочените документи се подават в канцеларията на 18 СУ „Уилям Гладстон” в срок до 12.01.2018 г., 17:00 ч.

За допълнителна информация:

Радина Младенова – Зам. директор УД, международни проекти и програми

Кабинет № 12 в 18 СУ „Уилям Гладстон“

Мобилен тел.: 0878957048

ПРОЕКТ 2016-1-RO01-KA201-024569

“Democratic European Schools for Success - DESS”.

Програма „Еразъм +“, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Сектор: „Училищно образование“

  Проект “ Democratic European Schools for Success - DESS”” ("Демократични Европейски училища за успех") е насочен към педагогически специалисти, членове на училищното ръководство и ученици – членове на ученическите съвети, на възраст 16+ години, от билингвални (езикови) училища от шест европейски държави - България, Германия, Исландия, Португалия, Румъния и Испания.

Първата обща цел на проекта е да се подобри нивото на комуникативност на чужд език и междукултурната компетентност на участващите в проекта чрез съвместна работа на транснационално ниво по теми, свързани с умения за управление на образователни институции и ученическо самоуправление.

В европейски контекст проектът цели увеличаване степента на мотивация у учениците за подпомагане създаването на демократичната образователна среда чрез иновативни методологии и стратегии.

Втората обща цел на проекта е учениците - членове на ученическите съвети, да анализират заедно обществените демократични ценности на европейските народи: толерантност, антирасизъм, равенство на пола, свобода на словото, мултикултурализъм и др., и да ги практикуват чрез различни съвместни дейности.

Този проект ще даде възможност на учениците да развиват междукултурни умения за общуване и да обогатяват и разпространяват осведомеността за демократичните ценности сред съученици и училищна общност; Проектът ще даде възможност и за развиване на основни умения на учениците като езикови умения, художествени умения и ИКТ умения;

Проектът планира реализирането на краткосрочни мобилности на ученици от 7 дни, с цел участниците да работят заедно и да обединят усилия за създаване на устойчиви демократични училищни общности.Заповед-график за самостоятелна форма на обучение, месец януари 2018 г.
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 31
Travel Turne Tranzito